Inicio > Publicaciones > Carbajo N├║├▒ez Domingo 19 Mayo 2024
 

Datos sobre la publicación:
Wolna i braterska ekonomia. Perspektywa franciszkańska

 
 
 
 
Foto Carbajo N├║├▒ez Mart├şn , Wolna i braterska ekonomia. Perspektywa franciszkańska, Ed. Studio SQL, Olsztyn , 2020 .

Książka wprowadza nas w franciszkańską wizję ekonomii. Autor analizuje źródła farnciszkańskie, wskazując na ich aktualną wartość praktyczną w kontekście globalnego zagrożenia kryzysem gospodarczym i finansowym. Przedstawia myśl św. Franciszka z Asyżu na temat prymatu miłości i braterstwa wśród aspektów komunikacji dotyczącej kontaktów gospodarczych i finansowych. Opisuje franciszkańską koncepcję budowania i rozwijania relacji gospodarczych, znają w tradycji franciszkańskiej, jako splot zasad dotyczących uczciwości, bezinteresowności, służby społeczeństwu. Z franciszkańskiej koncepcji organizacji życia społecznego, o. Carbajo wypracowuje podstawowe zasady wspierające gospodarkę. Proponuje franciszkańską propozycję, jako aktualną współcześnie.

Acquista: in Libreria (via Merulana 124)

Spis treści
Wstęp
 
Rozdział 1: Obecny kryzys społeczno-gospodarczy

1.1. Ekonomiczny liberalizm, który odrzuca zasady i kontrole
1.1.1. Ideologia technokratyczna
1.1.2. Interes własny jako egalitarna i demokratyczna siła
1.2. Nieodpłatność, która została wykluczona lub przeoczona
1.2.1. Negatywna antropologia, która usprawiedliwia wojnę interesów
1.2.2. Wzmocnienie roli samowystarczalnej i dominującej jednostki
1.2.3. Dialektyka odwiecznego konfliktu
1.3. Braterstwo ustępujące wydajności
1.3.1. Relacje anonimowe i zredukowane do funkcji
1.3.2. Nieufność blokująca rynek
1.3.3. Lepiej powiązani, ale bardziej samotni i niezadowoleni
1.4. Dobro ogółu zamiast dobra wspólnego
1.4.1. Niespokojne dążenie do egoistycznego dobrobytu
1.4.2. Pierwszeństwo działalności spekulacyjno-finansowej przed pracą
1.4.3. Szczęście jako efekt planowanej konsumpcji
 
Rozdział 2: Doświadczenie i spostrzeżenia św. Franciszka z Asyżu
2.1 Znak proroczy w zmieniającym się otoczeniu społecznym
2.2. Być wolnym aby kochać
2.2.1. Teologalna i relacyjna motywacja
2.2.2. Docenianie indywidualności każdego brata
2.2.3. Współdziałanie nie podporządkowanie
2.3. Dar braci i łaska pracy
2.3.1 Bracia są bożym darem
2.3.2. Mimowolnie biedni i trędowaci
2.3.3. Łaska pracy
2.3.4. Pracować „wiernie i w oddaniu”
2.3.5. Praca w logice daru
2.3.6. Ubolewanie św. Franciszka and niedocenioną pracą fizyczną
2.4. Rodzina, jako uprzywilejowująca dobra relacyjne
2.4.1. Gospodarka w służbie wspólnoty
2.4.2. Docenianie zarówno jedności, jak i różnorodności
2.4.3 Priorytet dóbr relacyjnych
2.4.4. Pojednanie z poszanowaniem wzajemnej godności
2.4.5. Siostrzane stworzenia
2.5. Dobro wspólne w perspektywie personalistycznej
2.5.1 Centralne miejsce osoby
2.5.2. Bardziej niż wspólnoty, św. Franciszek pragnie braterstwa
 
Rozdział 3: Tradycja franciszkańska
3.1. Religia w czasach przemian gospodarczych (XIII-XV w.)
3.1.1. Rosnąca nieufność i marginalizacja
3.1.2. Odsetki od kredytu i lichwa
3.1.3. Kryzys finansowy w 1341 i obecny
3.1.4. Wpływ religii na gospodarkę
3.1.5. Opracowanie Maxa Webera
3.1.6. Wkład Kościoła katolickiego w nową gospodarkę
3.1.7. Szkoła w Salamance 
3.2. Piotr Olivi syn Jana
3.2.1. Nowe podstawy dla nowej gospodarki
3.2.2. Zysk nie jest kwestią przebiegłości, ale sprawiedliwości
3.2.3. Wartość ekonomiczna i kapitał pieniężny
3.2.4. Tylko cena
3.2.5. Praca w kontekście wspólnoty
3.3. Inne znaczące osiągnięcia franciszkanów
3.3.1. Podwójne księgowanie
3.3.2. Polityczne zarządzanie rynkiem na racjonalnej podstawie
3.3.3. Wartość waluty
3.4. Gospodarka w służbie osobie
3.4.1. Ubóstwo jako wewnętrzna wolność
3.4.2. Efektywność w służbie każdej istoty ludzkiej
3.5. Praca i logika daru
3.5.1. Docenianie pracy ręcznej
3.5.2. Porządek żebraczy
3.5.3. Twórcza praca na rzecz przyszłości nadziei
3.6. Społeczność i uczciwy kupiec
3.6.1. Służąc społeczności
3.6.2. Relacje oparte na uczciwości i wzajemnym zaufaniu
3.7. Dobro wspólne i Szczyty Pobożności
3.7.1. Wzmacnianie społeczności i zwiększanie kapitału społecznego
3.7.2. Braterstwo wobec gospodarki nastawionej na zysk
3.7.3. Wcześniejsze „Arki Miłosierdzia” w Hiszpanii
3.7.4. Odkupienie ubogich i budowanie społeczności
3.7.5. Wzajemna korzyść
 
Rozdział 4: Podstawowe zasady prowadzące gospodarkę
4.1. Zasada wolności
4.1.1. Franciszkański paradygmat wolności
4.1.2. Bóg ofiarowuje i wspiera wolność ludzką
4.1.3. Wolność jako zasadnicza cecha osoby ludzkiej
4.1.4. Wolność dialogiczna i relacyjna
4.1.5. Posłuszeństwo jako rosnące razem w wolności
4.1.6. Gospodarka oparta na swobodzie
4.2. Zasada bezinteresowności
4.2.1. Urodzony jako dar i powołany do bycia darem
4.2.2. Miłość jest idealną formą wiedzy
4.2.3. Absolutna i bezwarunkowa gościnność
4.2.4. Gospodarka otwarta na bezinteresowność
4.3. Zasada braterstwa
4.3.1. Wzajemność
4.3.2. Braterstwo kontra solidarność
4.3.3. Kosmiczne braterstwo
4.4. Zasada dobra wspólnego
4.4.1. Dobro wspólne a dobro ogółu
4.4.2. Osoby wolne, aktywne i odpowiedzialne
 
Rozdział 5: Aktualne znaczenie franciszkańskiej propozycji
5.1. Aktualne inicjatywy zgodne z tradycją franciszkańską
5.1.1. Gospodarka obywatelska
a) Szczyty Pobożności – pierwsza wielka instytucja
b) Porzucenie gospodarki cywilnej
c) Obecne ożywienie gospodarki cywilnej
5.1.2. Mikrokredyty i etyczne finansowanie
5.1.3. Gospodarka wspólnotowa
5.2. Aktualnie uznawane wartości, które pozostają zgodnie z franciszkańską myślą gospodarczą
5.2.1. Pierwszeństwo osoby nad kapitałem
5.2.2. Znaczenie osobistej uczciwości
5.2.3. Priorytet pracy
5.2.4. Wrażliwość na problem ekologiczny
5.2.5. Afektywne zjednoczenie ze wszystkimi stworzeniami
5.3. Caritas in veritate – encyklika franciszkańska
5.3.1. Wezwanie do odpowiedzialnej wolności
a) Miłująca wolność oparta prawdzie
b) Antropologia dialogiczna i relacyjna
5.3.2. Potrzeba bezinteresowności
a) Zasada bezinteresowności i logika daru
b) Miłość jako główna siła rozwoju
c) Rozwój: powołanie do miłości
5.3.3. Budowanie braterstwa
a) Solidarność kontra braterstwo
b) Priorytet towarów relacyjnych
c) Miłość i prawda
d) Sprawiedliwość i miłość w prawdzie
5.3.4. Dobro wspólne i rynek
a) Relacyjny wymiar rynku
b) Zysk w kontekście wspólnotowym
c) Władza w służbie powszechnej rodziny ludzkiej
 
Konkluzje
Bibliografia
Wykaz skrótów

 

Summary in English: The globalized world has recently suffered a serious economic-financial crisis, which has put several Western countries on the verge of bankruptcy. Many analysts affirm that this is not just one more of the cyclical crises that are frequent in capitalism; instead, it would be a real structural crisis that has put into question the entire economic system and the anthropological foundations on which it has been built.

This book presents the important contribution that the Franciscan friars made, during the thirteenth, fourteenth, and fifteenth centuries, to understand, accept, and humanize the incipient market economy. For some authors, they were decisive in the emergence of the modern market economy. The friars even founded financial institutions: the Mounts of Piety. Those responses from yesterday can guide the search for solutions to the current crisis.

This Edition for Asia, Oceania and Africa by:  Media House® -- on Facebook
ISBN: 978-93-87298-26-2 -- To order it online: Amazon 

Previous edition in English (TAU publishing)
Online info dell'edizione negli USA (editorial) || Santiago OFM || Acquista in Italia-Assisi || + info ecologia

I gift 6 books to Pope Francis

 


Sommario in italiano:

           Il mondo globalizzato sta soffrendo una grave crisi economico-finanziaria che ha condotto sull'orlo della bancarotta diversi paesi occidentali, tra cui l'Italia. Molti analisti concordano nell’affermare che la crisi attuale non è una delle solite crisi cicliche, congiunturali, frequenti nel sistema capitalistico; piuttosto, si tratta di una vera e propria crisi strutturale. Essa, infatti, sembra aver messo in discussione tutto il sistema economico e i fondamenti antropologici su cui quest'ultimo era stato costruito
           Il libro mostra l'attualità dell'importante contributo che i francescani offrirono alla riflessione e alla pratica economica durante i secoli XIII-XV. Per alcuni autori, essi hanno avuto un ruolo decisivo nella nascita della moderna economia di mercato. Risulta davvero paradossale, ci ricorda il professore Carbajo, che un contributo così fondamentale all'umanizzazione della nuova economia sia stato dato proprio da coloro che avevano scelto di abbracciare la povertà più radicale. I frati arrivarono perfino a fondare delle istituzioni finanziarie: i Monti di Pietà. Quelle risposte di ieri possono orientare la ricerca di soluzioni da dare ai problemi del nostro tempo.
 

Sommario in portoghese:

      O mundo globalizado sofre de uma crise económico-financeira que colocou alguns países próximos da bancarrota. Muitos analistas afirmam que esta não é mais uma das crises cíclicas e conjunturais próprias do capitalismo. Trata-se, segundo alguns autores, de uma crise estrutural que põe em causa todo o sistema económico e os fundamentos antropológicos que lhe serviram de suporte.
      Neste livro, apresenta-se a contribuição notável que os franciscanos deram ao longo dos séculos XIII-XIV para a compreensão e orientação da economia. Para alguns autores essa contribuição foi decisiva para o aparecimento da economia de mercado. Não deixa de ser um paradoxo, como nos recorda o autor, que fossem precisamente os frades franciscanos, que abraçaram uma vida de pobreza radical, a dar esse contributo fundamental na humanização da economia, chegando mesmo a fundar instituições financeiras como os Montepios. Essa resposta, dada no passado, é mais um contributo na busca de soluções para a crise de hoje

 

Resumen en Español:
El mundo globalizado ha sufrido una grave crisis económico-financiera que ha puesto al borde de la bancarrota a diversos países occidentales, entre ellos España. Muchos analistas afirman que ésta no es una más de las crisis cíclicas, coyunturales, que son habituales en el capitalismo, sino que se trata de una crisis estructural, que ha puesto en duda todo el sistema económico y los fundamentos antropológicos sobre los que se ha construido.
En este libro, se estudia la notable contribución que, durante los siglos XIII-XV, los franciscanos realizaron para comprender, aceptar y orientar la economía. Para algunos autores, esa aportación fue decisiva en el surgimiento de la moderna economía de mercado. No deja de resultar paradójico, nos recuerda el profesor Carbajo, que precisamente los frailes, que habían abrazado la pobreza más radical, hicieran ese aporte fundamental a la humanización de la nueva economía. Los frailes llegaron incluso a fundar instituciones financieras: los Montes de Piedad. Esas respuestas de ayer pueden orientar la búsqueda de soluciones a la crisis de hoy. (Fichero adjunto)
 
 
 
 
 
 
Martín Carbajo Núñez - via Merulana, 124 - 00185 Roma - Italia
Esta página también está activa aquí
Webmaster